Semalt SEO mazmunyny nädip satmalydygyny bilýär


thehli ädimleri başdan geçirdiňiz, internetde gören iň gowy mazmunyňyzy gurduňyz, ýöne netije almarsyňyz. Näme başdan geçirýändigiňizi bilýäris. Semalt näme edýändigini bilýärsiňizmi? Bolgusyz sorag dogrymy? Whatöne nämäni dogry hasaplaň. Semalt, web sahypaňyzy, blog ýazgylaryňyzy ýa-da makalaňyzy Google-yň we beýleki gözleg motorlarynyň birinji sahypasyna çykarmak üçin birinji ýerde durýar. Semöne Semaltyň ýene bir ajaýyp aýratynlygy, sizi birinji ýerde goýmagymyzdyr. Kärhanalaryňyzyň üstünlik gazanmagyny görmek isleýäris we bu birinji ýerde durýar. Emma munuň üçin SEO-ny satmaly.

Haýsydyr bir zadyň uludygyna garamazdan, dogry marketing bolmazdan tekjeleriňizde galar. Marketing, iş dünýäsinde hemme zat; şonuň üçin mahabat pudagy ýylda millionlarça gazanýar. Dogrusy, internet hem edil şonuň ýaly işleýär. Hyzmatlaryňyzy ýa-da önümleriňizi satmak üçin mazmun bolmaly. Emma bu mazmuny mümkin müşderileriň ekranyna almak üçin “Semalt” we onuň mazmun marketing hyzmatlary gerek.

Mazmunyňyzy özbaşdak satmak isleseňiz erbet pikir däl, ýöne mazmunyňyzy birinji sahypada goýmak üçin zerur zat barmy? ? Şeýle-de bolsa, internetiň hakykatdanam uludygyny göz öňünde tutsaňyz gowy bolardy. Her bir işiň üstünde, ýalňyşlyklar üçin kän bir ýer ýok, ony düzetmek üçin dünýäde wagtyňyz ýok. Şonuň üçin mümkin boldugyça çalt düzetmäge kömek etmek üçin tejribeli hünärmenler gerek.

Semalt, mazmunyňyzy görmekde iň oňat jedeldir !!!

Galyberse-de, web sahypaňyzy gurmak we ösdürmek üçin edýän ähli tagallalaryňyz, tomaşaçylaryňyza görmek üçin ýokary hilli mazmun bermekdir. Web sahypaňyzy tapmasalar ýa-da girmeseler, ähli tagallalaryňyz biderek bolardy. Ikinji sahypa ýeterlik däl; muny nädip edip biljekdigimizi bilmek üçin ilki bilen bolmaly.

Mazmun marketingi

Mazmun marketing instituty bu termini gowy kesgitledi. Bu kesgitleme bütin dünýäde ulanyldy we mazmunyňyzy nädip üstünlikli satmalydygyna düşünmegiň esasy nokatlaryny emele getirýär.

Mazmun marketingi, gymmatly, möhüm we yzygiderli mazmuny tomaşaçylara ýaýratmagyň we ýaýratmagyň marketing usulydyr. Bu mazmun, anyk kesgitlenen diňleýjini özüne çekmek we gazanmak. Mundan başga-da, girdejili müşderi hereketini amala aşyrmak niýeti bilen gelýär.

Bu, aňymyzy bu kesgitlemä laýyk gelýän görnüşde mazmunymyzy ösdürmegiň köp usullaryna açýar. . Mazmunyňyzy satmakda Semalt köp ýazar. Sebäbi, web sahypaňyzy ýerleşdirmek üçin iň gowy mümkinçiligi bolan organiki basmalar, basmalar döretmeli. Mazmunyňyzy okyjylaryňyza peýdaly görnüşde döretmek arkaly edýäris. Bilim beriji, maglumat beriji ýa-da gyzykly bolup biler; her niçigem bolsa, görýänleriňiziň göwnünden turjakdygyny kepillendirýäris.

Şu wagt, bularyň nirä gönükdirilendigini bilmek üçin alada etmeli. Mazmunyňyzy nädip satmalydygyna gönüden-göni jogap bar we ol SEO.

Web sahypaňyzy birinji sahypada almak barada bir zat bilýän bolsaňyz, siz iki ýoluň bardygyny biliň. Mazmuny marketing üçin iki ýol hem ajaýyp.

Birinji ýol organiki däl ýa-da tölegli ýerleşdirmek. SEO marketinginiň bu görnüşinde web sahypasynyň eýesi SERP-de ýer satyn almak üçin gözleg motorlaryna pul töleýär. Bu usul size derrew netijeleri bermäge borçly bolsa-da, düşünip bilmeýän netijeleriňiz bar. Şeýle netijeleriň biri, bu hyzmat üçin tölemegi bes edeniňizden soň, traffigiňyzyň ýa-da birinji sahypada bolmagyňyza kepillik ýok.

Mazmunyňyzy satmagyň ikinji usuly organiki prosesdir. Organiki taýdan, SEO-ny göz öňünde tutýarys. Bu etapda, SEO bilen tanyş; ýok bolsa, näme üçin şu ýere basyň we yzarlamarsyňyz. SEO we mazmuny gazanda iki nohut hasaplamak bolar. Iki dürli zady aňladýar, ýöne gaty gowy gabat gelýär. SEO bolmasa mazmun derisi, ýüzi we gözi bolmadyk bedene meňzeýär. Mümkin bolup biler, ýöne hiç kimiň görmek islemeýän zady däl.

SEO mazmunyny bazara çykarmak

Açar sözleri ulanmak, almagyň möhüm usulydyr mazmunyňyz bellendi. Açar sözler web sahypaňyzy tapmak üçin kompasdyr. Olar bolmasa, okyjylar ýa-da girýänler hiç haçan sahypaňyza girip bilmezler. Internet, hödürleýän zadyňyzy hödürleýän azyndan bäş web sahypasy bilen giň ýerdir. Bu, tomaşaçylary gazanmagy gaty bäsdeşlik edýär we kynlaşdyrýar. Bu ägirt uly ekosistema, gözleg motorlarynyň web sahypalaryny tapmagyna mümkinçilik bermeýär.

Millionlarça resminamaly we tertibi ýok bir otagy göz öňüne getiriň. Size ýa-da haýsydyr bir ulgamyň rekord goýmak tizliginde zerur zatlaryny tapmagy mümkin bolmaz. Açar sözler şeýle bir möhümdir welin, Google ýaly gözleg motorlary entek bu açar sözleri dogry ulanmaýandyklary üçin internetde käbir web sahypalaryny tapyp bilmeýärler.

Açar sözleri ulanmak web sahypaňyzy goýýar öň hatarda. Ulanyjylar iň oňat “Pizza Spot” ýaly bir topar söz gözlänlerinde, sahypanyň adyndan başlap atlara we kiçi mowzuklara çenli bu sözleriň mazmuny sebäpli ýüze çykýan ähli netijeler, iň gowy + Pizza + ýerini taparsyňyz.

Gözleg motorlary bir topar sebäplere görä açar sözlere baha berýär

Işlerini aňsatlaşdyrýarlar: Google-yň sizi tapmak üçin näçe wagt gerekdigini gördüňizmi? gözleg netijeleri? Tizlik internet ulanylanda möhüm bir zat. Gözleg motorlary degişli gözleg tapmazdan ozal 20-30 sekunt sarp etmek islemeýärler; şonuň üçin ulanyjylary üçin netijeleri çalt görkezmek üçin açar sözlere mätäç.

Takyklyk: açar sözler bolmasa gözleg motorlarynyň maksadyny ýa-da işini kesgitlemek usuly ýok web sahypalary. “Semalt” web sahypasynda SEO, Hyzmatlar we açar sözler ýaly sözleriň yzygiderli ulanylmagyny taparsyňyz. Bu sözler gözleg motorlaryna Semaltyň öňdebaryjy we ýokary derejeli SEO optimizasiýa kompaniýasydygyna düşünmäge kömek edýär. Açar sözleri ulanmak bilen gözleg motorlary dogry ýa-da ýakyndan baglanyşykly netijeleri görkezýär. Olar bolmasa gözleg motorlary, dogry işlemeýän netijäni görkezmek üçin çaklamalara bil baglamaly bolardy.

Salgylar

Salgylar başga bir ýol SEO-ny satmak üçin. Mazmunyňyzy iň köp görjek bolanyňyzda giriş, arka baglanyşyklar ýa-da daşarky baglanyşyklar möhümdir. Bu HTML baglanyşyklary, web sahypaňyza tomaşaçylary getirýän beýleki web sahypalaryndan tapawutlanýar. Beýleki möhüm we abraýly web sahypalaryndan baglanyşyklar köp traffik alyp biler. Sahypaňyza baglanyşyk ulanyp, Amazon ýa-da Forbes ýaly meşhur saýtlary göz öňüne getiriň. Diýmek, web sahypaňyzy mahabatlandyrýarlar. Ulanyjylar bu sahypalary okaýarka, bu baglanyşyklara basyp, awtomatiki usulda web sahypaňyza gönükdirilip bilner. Bu gaty gowy, sebäbi olaryň tomaşaçylary siziň tomaşaçylaryňyz bolýar. Indi onlarça ýa-da ýüzlerçe beýleki web sahypalarynda bolup geçýän wakany göz öňüne getiriň. Bu, web sahypaňyzy awtomatiki usulda has köp tomaşaçy alar.

Web sahypasyny abatlamak

Tomaşaçylary ýa-da myhmanlary almagyň ähli kynçylyklaryny başdan geçirmek islemersiňiz sahypaňyzda diňe mazmunyň pesligi sebäpli olary goýbermeli. Semalt, erbet ýazylan ýa-da gurlan mazmuny aýyrmak üçin mazmun barlagyny geçirer. Soňra mazmun, okyjylaryňyzyň yzygiderli bolmagyny we yzygiderli bolmagyny üpjün etjek hünär taýdan ýazylan we dizaýn edilen mazmun bilen çalşyrylar. Semalt, dublikat mazmuny aýyrmak bilen mazmunyňyzy gowulandyrýar. Uly web sahypalarynda käwagt köpeldilen mazmun bolup biler. Bu, sahypalaryňyzy işiňiziň nädogry keşbini görkezýän hünärsiz görünýär. Semalt, köpeldilen mazmuny aýyrmak üçin goşmaça ýol geçýär we bulary täze we baý mazmun bilen çalyşýar.

Web sahypasyny abatlamak köne ýa-da köne mazmuny aýyrmagy hem öz içine alýar. Belli bir aýratynlyk ýa-da hyzmat köne bolansoň, Semalt bu mazmuny web sahypasyndan aýyrýar. Elektron söwda onlaýn söwda kärhanalary üçin bu gaty möhümdir. Müşderileriň indi ýokdugyny anyklamak üçin käbir önümlere sargyt goýmagyny islemersiňiz.
Mazmun marketinginiň artykmaçlyklary
  • Bu ösmäge kömek edýär diňleýjileriňiz bilen has berk gatnaşyk. Internet gaty bäsdeşlikli ýer we yzygiderli pikir etmek siziň pikir edişiňiz ýaly aňsat däl. Tomaşaçylaryňyzy saklamagyň bir usuly, olar bilen has berk gatnaşyk gurmakdyr.
  • Markaňyzyň habardarlygyny we tanalmagyny ýokarlandyrýar. Kiçijik bir iş hökmünde markaňyzy maksatly diňleýjilere ýetirmek kynçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Mazmun marketingi bilen mazmunyňyz aňsatlyk bilen diňleýjileriňiziň ýüzüne ýerleşdiriler. Bu mazmunyňyzy görmäge we markalaryňyzy ösdürmäge mümkinçilik berýär.
  • Mazmun marketingi öz pudagyňyzdaky hünärmenler hökmünde işleýär. Işiňizi ösdürmek we ony internete goýmak boýunça tejribäňizi görkezeniňizden soň, dünýä görmegine ýol bermeli. Mazmun marketingi, adamlara zerur jogaplar we çözgütler üçin ilki bilen mazmunyňyza ýüzlenmäge mümkinçilik berýär.
  • Netijede, kärhanalaryň köpüsiniň isleýän zadyna peýdalanyp bilersiňiz. Mazmun marketingi, sahypaňyza hökmany suratda öwrüler ýaly traffigi döretmäge kömek edýär. Giriş baglanyşyklaryny döretmek mazmun marketinginiň esasy maksadydyr. Bu siziň işiňiz üçin has köp mümkinçilik döredýär.

send email