Semalt: 4 giňeltme bilen Chrome-da web sahypalaryny nädip blokirlemeli

Web sahypalaryny petiklemek dürli internet ulanyjylary üçin peýdaly çäre bolup biler. Adamlaryň kompýuterlerinde web sahypalaryny blokirlemegiň köp usuly bar. Mysal üçin, adamlar faýl hostlaryny näbelli URL-lere gönükdirmek üçin maşynlarda üýtgedýärler. Beýleki adamlar, ene-atanyň gözegçilik diwarlary gurlan DNS serwerlerini ulanýarlar. Käbir programmalarda brauzer derejesinde käbir web sahypalaryny blokirlemek isläp bilersiňiz. Web sahypalaryňyzy brauzeriňizden blokirlemegiň köp usuly bar, bularyň köpüsi giňeltmeleri öz içine alýar.

Bu SEO Makalada Igor Gamanenko, bir ekspertiň Semalt , bu ýerde web öz içine alýar öňüni bilersiňiz Chrome brauzeri uzantıları käbir berýär:

1. Şahsy blokirleme sanawy (Google tarapyndan)

Bu addon, brauzeriň gözleg talaplarynyň jogaplaryndan göni web sahypalaryny blokirlemegine sebäp bolup biler. Şahsy blokirleme giňeltmesi, täsiriniň dogrudygyny görkezýän Google kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýar. Bu giňeltmäni guranyňyzdan soň, belli bir web sahypasynyň gözleg netijelerinden bir web sahypasyny blokirläp bilersiňiz. Google SERP-lerinden blokirlemek isleýän domenleriňiziň we sahypalaryňyzyň sanawyny düzüp bilersiňiz. Bu sahypalary dolandyrmak üçin Şahsy Blok sanawy giňeltmesine basyp, blok sanawyňyzdaky web sahypalaryny aýyryp bilersiňiz.

2. Saýty blokirlemek

Bu giňeltme, ulanyja blokirlemeli web sahypalarynyň belli sanawyny blokirlemäge kömek edýär. Şahsy blokirleme giňeltmesinden tapawutlylykda, g-ni meýilleşdirýän web sahypalaryny olaryň görnüşinden ýapmak üçin el bilen goşmaly. Bu giňeltme, çaga gulpuna salýan parol bar. Gereksiz ulanmagyň öňüni alyp bilersiňiz. Gurlandan soň, ekrandaky nyşanyna basyp, Blok saýty giňeltmesini dolandyryp bilersiňiz. Gaýtadan gönükdirmeleri düzüp ýa-da şu ýerden aýryp bilersiňiz.

3. StayFocusd

Bu Chrome giňeltmesi, sessiýanyň dowamlylygyny kesgitlemäge mümkinçilik bermek bilen käbir web sahypalaryny bloklaýar. Mysal üçin, belli bir sahypa sarp etmek üçin näçe wagt sarp edip bilersiňiz. Bu addon, blokirlemek isleýän web sahypalaryňyzyň sanawyny döretmäge mümkinçilik berýär. Web sahypasyna girmegi doly blokirlemek üçin learadro opsiýasyny ulanyp bilersiňiz.

4. kiçijikFilter

Bu gural mugt gelýär. Internetde köp sanly web sahypasyna gözegçilik hyzmatlaryny hödürleýär. TinyFilter, ulanyja kemsidiji mazmuny kompýuteriň brauzerinde görkezmezlige kömek edip biler. Gorag diwarlaryny gulplamak üçin brauzeriň ene-atasynyň dolandyryş taraplary ýaly parol bar. Paroly ulanyp, bu addona girmegi çäklendirip, sazlap bilýän taraplary çäklendirip bilersiňiz. Saýlawlar menýusyny düzüň; petiklenen web sahypasyny el bilen dolandyrmak üçin brauzer nyşanyna basyp bilersiňiz.

Netije

Köp usullar bilen brauzeriňize girişi dolandyryp bilersiňiz. Chrome brauzeriňizi dolandyrmagyň iň täsirli usullaryndan biri giňeltmeler arkaly. Blok saýty ýaly brauzer giňeltmeleri, käbir URL-leriň brauzeriňizden girmegini çäklendirmäge kömek edýär. Mysal üçin, girmek islemeýän web sahypalaryňyzyň sanawyny düzüp bilersiňiz. Şeýle hem çagalaryň kadadan çykmagynyň öňüni almak üçin bu giňeltmelerdäki käbir parollary awtomatlaşdyrmak mümkindir. Bu SEO makalasy, Chrome brauzeriňizde web sahypasyna girmegi gözegçilikde saklamak üçin iň oňat hrom addonyny gurmaga kömek edip biler.

mass gmail